Biezenknoppen
 
Juncus conglomeratus


Biezenknoppen Juncus conglomeratus bloeit in mei en juni met witte of bruine bloemen die in een kluwen zijdelings ingeplant staan. De bladeren zijn lijnvormig. De stengel is grijsgroen en gegroefd.

Deze plant groeit in pollen op een vochtige, voedselarme en kalkarme bodem in schraallanden, duinvalleien, afgravingen, natte heiden, greppels en broekbossen.