Broekbos


Een broekbos komt voor op een zeer natte standplaats, die ’s winters meestal onder water staat en ’s zomers ten hoogste oppervlakkig uitdroogt. De overstromingen kunnen dus elk jaar maanden lang duren. Er treedt dan ook veenvorming op ten gevolge van de hoge waterstand. De standplaatsen zijn haast ontoegankelijk en er treedt heel wat variatie in de structuur op : stamvoeten, stronken, grote gras- en zeggenpollen en dood hout.

Meestal is de Zwarte Els Alnus glutinosa de belangrijkste boomsoort, maar deze komt ook elders talrijk voor. In de struiklaag groeien vooral enkele wilgensoorten (gewoonlijk Grauwe Wilg Salix cinerea en hybriden). Door de extreme omstandigheden en de onstabiele bodem worden de bomen niet erg hoog.

Broekbossen komen vooral voor in laaggelegen,moerassige gebieden, op laaggelegen gronden langs beken, in verlandend water en in natte duinvalleien. Door ontginning en verdroging zijn veel broekbossen verdwenen. De kwaliteit gaat ook achteruit door waterverontreiniging en vermesting.

In broekbossen kan men vaak typische zwammen aantreffen zoals bijvoorbeeld het Broekbosmosklokje Galerina salicola.