Bruine Korenbout

Libellula fulva


De Bruine Korenbout Libellula fulva is een libel die zeer lokaal voorkomt in laagveengebieden, langs grote rivieren en bij langzaam stromende wateren.

De soort verkiest matig voedselrijke of meso-eutrofe wateren. Doorgaans komt de soort voor aan stilstaande wateren, al kan deze libel ook worden gezien aan stromend water, meestal wateringen, die trouwens zeer langzaam stromen. Vaak bevindt het leefgebied van deze soort zich in een bosrijke omgeving of een minstens gedeeltelijk door bomen omzoomde omgeving. Open plassen worden gemeden.

Er moet voldoende oevervegetatie aanwezig zijn. De aanwezigheid van Riet Phragmites australis wordt op prijs gesteld.
Een ecologisch beheer van waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit zijn belangrijk om de leefomstandigheden van deze soort op peil te houden. Vermesting veroorzaakt een daling van het zuurstofgehalte. Door oeverversteviging en recreatiedruk verdwijnt de rietgordel langsheen beken en rivieren en wordt het riet beschadigd door de golfslag van boten. Ook het uitbaggeren en ruien van rietkragen doet het larvenbiotoop verloren gaan.

Om deze soort te beschermen is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen tegen insijpelende meststoffen en tegen de recreatiedruk, waardoor de eutrofiƫring en de schade aan de oeverzone verminderen. Door de rietgordel in de winter te maaien, kan die zich verder uitbreiden en verjongen. Er wordt best telkens slechts een deel gemaaid.