Donkere Rimpelrug
 
Andrena bimaculata


De Donkere Rimpelrug Andrena bimaculata is een forse bij (10 tot 14 mm).

Het vrouwtje heeft een donkerbruine tot zwarte beharing op de kop. Het borststuk heeft een donkerbruine beharing. Tergieten 1 en 2 van het achterlijf hebben op de zijkanten vaak rode vlekken. De achterpoten hebben een lichtgekleurde beharing. De poten zijn zelf meestal zwart of zwartbruin.

Het mannetje is zwart of donkerbruin behaard. Tergieten 1 en 2 hebben soms een rode bandering over de achterrand.
Deze zeldzame bij komt voor op zandige of lemige terreinen, zoals delen van uiterwaarden en stuwwallen; ook op braakliggende terreinen met steilwanden. Het is een polylectische soort.

Deze bij vliegt in 2 generaties: een eerste van eind maart tot eind mei; een tweede van begin juni tot half augustus.
Het nest wordt gemaakt in zelfgegraven holen in zonnige steilwanden, solitair of in groepen.

Het is waarschijnlijk een gastheer voor de Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis (koekoeksbij).