Dromedaris
 
Notodonta dromedarius


De Dromedaris Notodonta dromedarius is een tandvlinder die voorkomt op droge tot vochtige plaatsen waar de waardplanten voorkomen. Hij bewoont loofbossen, heiden, struwelen, rivieroevers en soms tuinen.  

De waardplanten van de rupsen zijn Ruwe Berk Betula pendula, Zwarte Els Alnus glutinosa, Ratelpopulier Populus tremula, Boswilg Salix caprea en Hazelaar Corylus avellana.

De soort overwintert als pop in een losse cocon in de grond.