Duinbaardmier
 
Formica lusatica


De Duinbaardmier Formica lusatica is een zeldzame mier.

Deze mier zou vooral in zeer droge thermofiele habitats zoals droge heidegebieden, droge heischrale graslanden en stuifduinen te vinden zijn. In warme heideterreinen met veel open plekken met kaal zand kan deze mier zeer competitief en agressief zijn tegenover haar zustersoorten. In Vlaanderen komt deze soort zeer waarschijnlijk ook in de kustduinen voor, al zijn er vooralsnog geen waarnemingen gekend. Deze mier is in de Nederlandse duingraslanden wel al aangetroffen.

Deze soort lijkt zeer sterk op de Rode Baardmier Formica rufibarbis en Bruine Baardmier Formica cunicularia.
De bruidsvluchten vinden plaats in juni en juli.

Een ernstige bedreiging voor deze soort wordt gevormd door de teloorgang van open droge heide. Reeds kleine verschuivingen in de vegetatie als gevolg van een gewijzigd beheer kunnen al merkbare gevolgen hebben. Hoewel ongecontroleerde branden in de buurt van nesten catastrofaal kan zijn voor de lokale overleving van de soorten, dient te worden opgemerkt dat branden anderzijds het habitat (terug) in een geschikt successiestadium kunnen brengen voor de soort. Overbetreding (o.a. door ruiters) kan leiden tot verdichting van de bodem, hetgeen slecht verdragen wordt.

Een aangepast traditioneel heidebeheer met gedeeltelijk maaien, branden en extensieve begrazing is gunstig.
Branden in de buurt van nesten moeten vermeden worden. Enkel gecontroleerde branden (in rotatiesysteem) kunnen een positief effect hebben doordat toekomstig geschikt habitat wordt gecreƫerd. Gekende nesten dienen rechtstreekse bescherming te genieten. Bovendien is het van belang de vegetatie in de buurt van gekende nesten te vrijwaren van verregaande verruiging.

Tegelijkertijd dient erop te worden toegezien dat bestaande nesten niet worden verstoord en dat het eventueel verwijderen van vegetatie niet leidt tot overmatige blootstelling van de nesten aan predatoren. Indien goede potentiele nestplaatsen worden voorzien in de buurt van bestaande nesten, zal de kolonie zelf verhuizen.