Dwergzegge
 
Carex viridulaDe Dwergzegge Carex viridula is een zeldzame plant die voorkomt op onbemeste graslanden op een vochtige tot natte, voedselarme, zwak zure grond. Men vindt de plant vooral in jonge duinvalleien of in door begrazing of andere vormen van verstoring ontstane pionierplekken in oudere valleien. Het is een freatofyt.

Vermesting vormt een bedreiging.