Ecoduct
 


Hulpmiddel in de vorm van een brug waarvan dieren gebruik kunnen maken om weginfrastructuur of waterlopen over te steken.

Wanneer de ecoduct een heterogeen karakter vertoont zoals een halfopen corridor met een afwisseling van zeer open, schrale vegetaties met dichter begroeide delen en de aanwezigheid van natte zones zoals plassen en oevers, zal ook een groot palet aan soorten zoals spinnen en insecten (loopkevers, bosmieren, sprinkhanen, libellen en dagvlinders) en ook amfibieën van de ecoduct gebruik maken.

Een ecorecreaduct, ook wel recroduct genoemd, combineert een ecoduct met zachte recreatie. Een voorbeeld hiervan is een ecoveloduct, een ecoduct met een fietspad. Een ecohypoduct combineert een ecoduct met een ruiterpad. Het zijn natuurbruggen over drukke wegen die natuurgebieden met elkaar verbinden. Zowel dieren als recreanten kunnen hiervan profiteren. Ze bevorderen de biodiversiteit in beide gebieden en zijn tevens aantrekkelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Een variant van een ecoduct is een zogenaamde eekhoornbrug. Dit is een hangbrug tussen twee boomkruinen gevormd door touwen of heuse kokers. Eekhoornbruggen blijken niet alleen door Eekhoorns Sciurus vulgaris te worden gebruikt, maar ook door andere boombewoners (zoals Boommarters).

Een faunabuis is een kleine koker (diameter ongeveer 1 m) onder bijvoorbeeld een snelweg, die vooral gericht is op het gebruik door zoogdieren (zoals de Vos en marterachterigen).

Kanttekening:

De aanleg van een ecoduct is enkel te verantwoorden wanneer men twee gebieden wenst te verbinden die nu reeds van elkaar gescheiden worden door een verkeers- of andere weg.

Een ecoduct opnemen in de planning om een bestaand gebied te splitsen kan niet als compenserende of milderende maatregel worden beschouwd. De splitsing op zich betekent een ernstige aanslag, die slechts op één manier kan worden gecompenseerd, namelijk door minstens het equivalent aan oppervlakte die wordt ingenomen door de weg aan het gebied te doen aansluiten en dit aan weerszijden van de geplande weg. Niet alle soorten zijn even mobiel en het staat zeker niet vast dat de soorten werkelijk migreren via de ecoducten.