Elrits
 
Phoxinus phoxinus


De Elrits Phoxinus phoxinus is een zeldzame vis. Het mannetje vertoont in de paaitijd een rode gloed over buik en vinnen. Deze vis van zo’n 10 cm groot is van boven donker goudgroen met donkere vlekken. De buikzijde is wit of geel. Het is een kleine, slanke vis van (snel) stromend water, die koel, helder, niet-verontreinigd, zuurstofrijk water met een zandige of steenachtige bodem bewoont.  Men vindt deze vis meestal in de bovenloop van beekjes en rivieren. Zijn voedsel bestaat uit insectenlarven, kreeftachtigen, borstelwormen en ook wel viskuit en visbroed. De vrouwtjes zetten van april tot juli tot 1000 eitjes af op de bodem tussen het grind.

Deze vis is zeer gevoelig voor organische vervuiling van het water.
Onderhoudswerkzaamheden en regulaties van de waterlopen, detergenten en zware metalen zijn alle bedreigingen. In het water moeten er voldoende waterplanten en boomstronken aanwezig zijn, die als beschutting kunnen dienen. De watertemperatuur mag niet te hoog zijn (maximum 25 °C).

Waar deze vissoort voorkomt (en ook elders) moeten er bufferstroken worden voorzien tegen vee. Uitwerpselen van vee kunnen het water vermesten. Ook overstorten van riolen moeten worden vermeden.
De Elrits leeft in scholen.

Gelet op zijn broedbiologie is de Elrits zeer gevoelig aan beeksanerings- en onderhoudswerken : ze verstoren de natuurlijke substraatuitsortering. Ook is deze soort bijzonder gevoelig aan organische vervuiling en aan geringe concentraties aan detergenten en zware metalen.