Erosie
 

Erosie is het losmaken, de opname, het transport en de afzetting van bodemdeeltjes door water en/of wind. Het bewerken van de bodem kan ook erosie veroorzaken.

Erosie door water, tengevolge van regen en afstroming, is samen met bewerkingserosie wellicht de meest verspreide erosievorm in Vlaanderen en komt vooral voor op hellende akkergronden. De hoeveelheid neerslag en de hellingsgraad en –lengte van de percelen zijn nochtans minder doorslaggevend dan de afwezigheid van vegetatie en de aard van de bodem, waarbij klei-arme gronden bijzonder gevoelig zijn.

Erosie door de wind is minder belangrijk door het vochtig klimaat en de meestal dichte vegetatie. Anderzijds hebben akkers met losse en voldoende fijne zandkorrels toch te lijden aan winderosie. Ook op de kustduinen en de landduinen in de Antwerpse en Limburgse Kempen treedt verwaaiing of verstuiving op.

Leemgronden in heuvelachtige gebieden zijn zeer gevoelig voor erosie. Leem bestaat uit kleine korrels die gemakkelijk loskomen bij zware regenval. Als een boer met de helling mee ploegt, komt de losgeslagen grond snel naar beneden.
Akkers zijn vergroot en holle wegen verhard, waardoor leemkorrels de vrije loop krijgen en niet alleen beken en grachten, maar ook omliggende huizen regelmatig onder de modder zetten.  

Maatregelen zoals grasbufferstroken, grasgangen en dammen met een erosiepoel kunnen de erosie op de percelen intomen.  

Wanneer bomen op steile hellingen worden vernietigd door houtkap of bosbranden, verrotten de bodemvasthoudende wortels en wordt de kans op bodemerosie veel groter.

Bomen beschermen ook de kustlijn tegen erosie.