Estuarium
 

Een estuarium is een verwijde riviermond met brak water, waarin de waterstand sterk door de getijdenwerking beïnvloed wordt.

In tegenstelling tot zeearmen en lagunen is er in estuaria een constante doorvoer van rivierwater. Het estuarium strekt zich landinwaarts uit tot waar het getij zichtbaar is.

In een estuarium zijn er verschillende overgangen die op elke plaats bepalend zullen zijn voor welke levensgemeenschappen er zich ontwikkelen. 

Dit wisselend milieu wordt gekarakteriseerd door een rijke flora en fauna.

Estuaria zijn belangrijke foerageergebieden voor veel soorten vogels, zoals steltlopers en eenden.