Fauna-akkers
 


Fauna-akkers zijn volledige akkers of stroken grond langs akkers die ingezaaid worden met een mengsel van akkerkruiden, grassen of oude landbouwgewassen. De finaliteit is niet de gewasopbrengst, maar de natuurwaarde. Ze worden ingezaaid op of langs akkers, op braakliggende gronden of in verloren hoekjes in het landbouwgebied.
De bloemenrijke akkers bieden voedsel en schuilmogelijkheden voor insecten zoals bijen en hommels, kleine zoogdieren en vogels.

Het zaadmengsel is zo samengesteld dat verschillende soorten op verschillende tijdstippen tot bloei komen. De fauna-akkers bloeien in de zomer en de herfst en blijven ook gedurende de winter staan. Blijft de akker nog een tweede jaar liggen, dan zullen andere planten opschieten, samen met de overgebleven zaden die opnieuw kiemen.

Daarna wordt de akker opnieuw omgeploegd en kan eventueel het jaar nadien weer voor een productiegewas dienen.