Gele Kommazweefvlieg

Eupeodes latifasciatus


De Gele Kommazweefvlieg Eupeodes latifasciatus is een zweefvlieg met tamelijk brede banden.

De rug is groenglanzend en het zwarte achterlijf is bezet met gele kommavormige vlekken. Soms zijn de komma's met elkaar verbonden. Deze zweefvlieg heeft een glimmend voorhoofd. De ogen zijn niet behaard.

Deze soort meet 9 tot 12 mm en komt voor van april tot oktober.

Deze zweefvlieg bewoont diverse open vegetaties, zowel droge als vochtige. De vlieg kan talrijk voorkomen in duingraslanden, heidevelden, schrale wegbermen en moerassen en is ook regelmatig te zien in de directe nabijheid van bossen. Deze soort is in augustus op vrijwel alle graslanden te vinden.

De larve voedt zich met bladluizen op uiteenlopende kruiden, struiken en bomen en is onder meer te vinden op Akkerdistel Cirsium arvense, Bijvoet Artemisia vulgaris, Berk-soorten Betula species en Populier-soorten Populus species.