Gestippelde Houtvlinder 

Zeuzera pyrina


De Gestippelde Houtvlinder Zeuzera pyrina, ook wel Gele Houtrups genoemd, behoort tot de houtboorders. De soort meet tot 35 mm. Het mannetje is kleiner dan het vrouwtje. De sprieten van het mannetje zijn in de eerste helft geveerd; die van het vrouwtje zijn draadvormig.

Deze soort komt voor in open bossen en struwelen, tuinen, boomgaarden en parken, meestal op zandgronden.
Deze vlinder is overdag soms rustend op boomstammen aan te treffen.

De rupsen leven in de stammen en takken van loofbomen. Ze dringen in takken en stammen door en overwinteren twee keer.

De rupsen voeden zich met het hout van dunne, jonge stammetjes of takken met een diameter van 10 cm. De rups verpopt zich vlak onder de bast. De eieren worden afzonderlijk of in kleine groepjes op de schors of in schorsspleten afgezet van Eik-soorten Quercus species, Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia, Gewone Es Fraxinus excelsior, Witte Paardenkastanje Aesculus hippocastanum en fruitbomen.