Gewone Maskerbij

Hylaeus communis


De Gewone Maskerbij Hylaeus communis is een zeer algemene bij van 4,5 tot 7 mm groot. Deze bij vliegt in 2 generaties van half mei tot begin september en begin augustus tot eind september.

Het vrouwtje heeft driehoekige gezichtsvlekken.

Het mannetje heeft een karakteristieke gezichtstekening.
Er komen bij deze soort regelmatig kleine individuen voor.  

De soort komt in verschillende habitats voor, ook in stedelijke gebieden. Men vindt de bij in struwelen, droge en natte bossen, weg- en kanaalbermen, braakliggende terreinen, heiden, spoorwegterreinen, groeven, tuinen en parken.

De bij nestelt bovengronds in allerlei bestaande holtes, vraatgangen in hout, oude nesten van graafwespen, holten en spleten in muren en stengels van Braam Rubus fruticosus, Roos-soorten Rosa species en Gewone Vlier Sambucus nigra. De bij maakt ook gebruik van aangeboden kunstmatige nestelgelegenheid (boorgaatjes met een diameter van 3 à 4 mm).
Het stuifmeel wordt verzameld met de mandibelen (derde aanhangsels van het kopsegment) en in de krop opgeslagen.

Deze bij bezit geen uitwendige opslagplaats. De bij bezoekt verschillende bloemen, zoals Akkerdistel Cirsium arvense, Braam Rubus fruticosus, Boerenwormkruid Tanacetum vulgare, Canadese Guldenroede Solidago canadensis, Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium, Klein Streepzaad Crepis capillaris, Beemdooievaarsbek Geranium pratense, Peen Daucus carota, Klokjes-soorten Campanula species en Vetkruid-soorten Sedum species. Deze bij profiteert van de verstedelijking.