Grondwater
 


De ondergrond kent een afwisseling van bijvoorbeeld zand- en kleilagen met een groot aantal watervoerende lagen, die men aquifers noemt. Om een natuurlijke reserve aan grondwater te behouden moet er een evenwicht bestaan tussen de hoeveelheid grondwater dat onttrokken wordt (grondwaterwinningen) en de natuurlijke voeding van watervoerende lagen (neerslag).

Bedreigend voor de grondwaterkwaliteit zijn de rechtstreekse inbreng van vreemde stoffen, zoals nitraten en zware metalen in de waterlagen en verandering van de geochemische omstandigheden wanneer lucht of andersoortig water in de afgesloten watervoerende lagen kan binnendringen door een te grote onttrekking van grondwater.

De onttrekking van dit grondwater door de industrie is zeer groot. De werkelijk opgepompte hoeveelheden zijn nauwelijks bekend. Alleen het resultaat is reeds zichtbaar: de grondwaterspiegel (sokkel) zakt veel te snel.

De diffuse verontreiniging van het grondwater komt vooral van de verspreiding van meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen. In de nabijheid van stortplaatsen stelt men verontreinigingen met chlorides, sulfaten en organische polluenten vast.