Grote Spitstandbloedbij

Sphecodes puncticeps
De Grote Spitstandbloedbij Sphecodes puncticeps is een koekoeksbij die bij de Kleine Bandgroefbij Lasioglossum quadrinotatum en de Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum en waarschijnlijk ook bij de Steilrandgroefbij Lasioglossum quadrinotatulum, de Breedbuikgroefbij Lasioglossum lativentre, de Kortsprietgroefbij Lasioglossum brevicorne en de Slanke Groefbij Lasioglossum fulvicorne parasiteert.

Deze bij komt voor op open plekken op een droge, zandige of lemige bodem, zoals bosranden, dijkhellingen, ruigten, schrale graslanden en wegbermen.

Deze bij bezoekt vaak composieten.

Het vrouwtje heeft spitse kaken, maar zonder zijtandje.  

De volwassen vrouwtjes overwinteren.

Deze bij meet 5 tot 7 mm en vliegt van begin april tot eind oktober. De mannetjes vliegen vanaf eind juni tot half oktober.