Halfglanzende Groefbij

Lasioglossum semilucensDe Halfglanzende Groefbij Lasioglossum semilucens is een solitaire bij die vliegt van half april tot eind september. De mannetjes vliegen vanaf juli.

Deze bij vliegt op verschillende bloemen, zoals Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium, Ereprijs-soorten Veronica species, Groot Streepzaad Crepis biennis, Klein Streepzaad Crepis capillaris,  Hoornbloem-soorten Cerastium species, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale en Zandblauwtje Jasione montana.

Het is een klein zwart groefbijtje met een lengte van 5 à 6 mm. Het achterlijf is glanzend.

Deze bij komt voor langs zandpaden in heidegebieden en langs bosranden, ook op meer antropogene terreinen zoals braakliggende terreinen, volkstuinen en afgravingen.

De bij nestelt in de grond.  

De Verscholen Dwergbloedbij Sphecodes marginatus en de Gewone Dwergbloedbij Sphecodes miniatus zijn waarschijnlijk koekoeksbijen bij deze soort.