Heenzweefvlieg

Lejops vittata

De Heenzweefvlieg Lejops vittata is een grote zwarte vlieg met opvallende witte lengtestrepen op het borststuk en het achterlijf. De vlieg meet 12 à 13 mm en vliegt van half mei tot half september.

Deze zeldzame zweefvlieg komt voor in vegetaties van Heen Bolboschoenus maritimus of Riet Phragmites australis in brakke wateren zonder getij. De meeste vindplaatsen betreffen stroken Heen in zeedijksloten. Deze zweefvlieg wordt ook waargenomen op plaatsen zonder Heen. Veel leefgebieden zijn verloren gegaan door ontzilting. Ook de vermenging met zoet rivierwater is ongunstig voor de soort.

Het aantal generaties is onduidelijk. Een deel van de waarnemingen uit beide piekperiodes betrof tientallen exemplaren.
De volwassen vliegen kunnen talrijk voorkomen in bloeiende Heen-vegetaties. De soort is ’s ochtends als een van de eerste soorten actief en vliegt ook bij regenval. De eitjes worden afgezet op oeverplanten zoals Lisdodde Typha species. De larven ontwikkelen zich in het water. De larven voeden zich met rotte planten. De verpopping geschiedt waarschijnlijk boven water op oeverplanten.