Heidehommel

Bombus humilis

De Heidehommel Bombus humilis is een waarschijnlijk uit Vlaanderen verdwenen hommel. Deze hommel is zeer variabel gekleurd. Hij heeft een lengte van 9 tot 18 mm.

Het vrouwtje is op de voorzijde van de kop licht behaard. Het borststuk is oranje of kastanjebruin. De borststukzijkanten zijn licht gekleurd. Er zijn verspreide haren zichtbaar rond de vleugelbasis. Het borststuk kan ook volledig donker zijn.
De tergieten zijn bruingeel behaard. Er is een bruine band over tergiet 2 en soms ook tergiet 3. Soms zijn de eerste tergieten zwart behaard.

De tong is tamelijk lang.

Deze hommel komt voor in vochtige tot natte halfopen landschappen en blijkt sterk gebonden te zijn aan hoogveen en vochtige heidevelden. Deze soort komt niet voor in het stedelijke gebied en ook niet in bossen.

Deze hommel bezoekt graag de bloemen van Gewone Dophei Erica tetralix. De hommel kan ook worden gezien op Heidekartelblad Pedicularis vulgaris.

De aanwezigheid van andere bloeiende planten is essentieel voor deze soort, omdat de opbouw van de hommelkolonie al begint voor de Gewone Dophei bloeit. Verdroging, verzuring en vermesting zorgen voor een vergrassing van de heidegebieden en dus een verminderd aanbod van bloeiende planten.

De hommel vliegt in één generatie van begin mei tot eind september. Het nest wordt gewoonlijk bovengronds gemaakt, maar de hommel gebruikt soms ook verlaten muizenholen, boomholten of nestkasten. Het is een polylectische soort.
De Gewone Koekoekshommel Bombus campestris is een gekende broedparasiet bij deze hommel.