Herbepoting


Een herbepoting is de opzettelijke vrijlating door de mens van een dier of een plant in een gebied waarin dit organisme reeds aanwezig is, met de bedoeling de bestaande populatie te vergroten.

De term wordt vooral gebruikt voor het uitzetten van vissoorten.

Men tracht met deze herbepoting de algemene ecologische kwaliteit van de waterlopen te verbeteren met een automatische verbetering van de visstanden tot gevolg. Toch worden jaarlijks ook voor enkele tienduizenden vissen uitgezet in openbare waters. Deze herbepotingen worden in afwachting van een verbeterde water- en milieukwaliteit uitgevoerd ten behoeve van de hengelrecreatie of kaderen in herbepotingsplannen voor wateren met een reeds verbeterde waterkwaliteit.