HeterogeniteitHeterogeniteit is een term die slaat op de variatie in een bepaald landschap.

Dieren hebben verschillende activiteiten zoals slapen, foerageren en zich voortplanten. Deze activiteiten vereisen verschillende deelbiotopen.

Sommige dieren, zoals kikkers en padden hebben verschillende deelbiotopen nodig voor hun volledige levenscyclus.
Hoe heterogener het terrein is, hoe groter de soortenrijkdom zal zijn.