Hoogstamboomgaarden
Hoogstamboomgaarden hebben naast hun functie voor de fruitproductie ook een landschappelijke betekenis. Ze vormen een leefgebied voor diverse organismen (zoals slaap- en broedplaats voor vogels, schuil- en eetplaats voor ongewervelden, foerageerplaats voor Egel en Wezel)

In (oude) hoogstamboomgaarden groeien vaak ook bijzonder zeldzame fruitvariƫteiten, die op het punt staan te verdwijnen en in de ondergroei van de hoogstammen handhaaft zich vaak een soortenrijke kruidenvegetatie.