Humusmier

Lasius platythorax

De Humusmier Lasius platythorax is een van de Wegmier Lasius niger afgesplitste soort.

Deze soort is in allerlei vochtige bossen, struwelen en moerassen te vinden en zeer algemeen in de duinen. Er werden reeds kolonies van deze mier gevonden in dood hout van allerlei soorten bomen, in humus en plantenzoden met veel dode plantenresten. In Nederland wordt verondersteld dat de Wegmier de algemeenste van de twee is. De Humusmier zou eerder cultuurvliedend zijn (heiden, vochtige heidevelden, bossen, duinen en graslanden) en zou in gebieden waar weinig zon tot de bodem doordringt, domineren. Waarschijnlijk is de soort overal in Europa te vinden.

In bos- of struweelrijke en vooral vochtige omgevingen blijkt de Humusmier haar zustersoort weg te concurreren. In extreem droge en open habitats wordt vooral de Wegmier aangetroffen en komt de Humusmier alleen in lage aantallen voor. Hoge nestdichtheden van de Humusmier wijzen op habitats waar voldoende humeus materiaal aanwezig is zoals bossen, natte heidevelden, veengebieden.

Meer dan de helft van de waarnemingen van de Humusmier in Vlaanderen zijn afkomstig uit heidegebieden en bossen. In heidegebieden blijkt 80% van de waarnemingen uit gebieden met Gewone Dophei Erica tetralix, Struikhei Calluna vulgaris of vergraste natte heide met Pijpenstrootje Molinia caerulea afkomstig te zijn.

De bruidsvluchten vinden plaats in juni – augustus.

De Humusmier is met name van belang omdat de mier in een uitgesproken mutualisme (wederzijds voordeel) leeft met de rupsen van het Heideblauwtje Plebejus argus.