Indicatorsoort
Een indicatorsoort is een soort die ons informatie geeft over een bepaalde eigenschap van een gebied. Het is een typerende soort van een specifieke biotoop en verraadt aldus de kwaliteit van die biotoop.

Indicatoren zijn er voor vele eigenschappen bijvoorbeeld voor voedselrijkdom, pH, vochtigheid en biodiversiteit.

De toename van Brandnetels Urtica species kan bijvoorbeeld een indicatie zijn van toegenomen voedselrijkdom.

De Klokjesgentiaan  Gentiana pneumonanthe is dan weer een indicator van voedselarme vochtige omstandigheden. Eén soort gebruiken als indicator voor een bepaalde factor is bijna nooit goed. Meerdere soorten die een zelfde indicatie geven zijn nodig. Eén indicatorsoort beschermen is niet voldoende om ook andere soorten te beschermen.

Een multisoortenbenadering waarbij een verzameling van soorten uit verschillende groepen gebruikt wordt om de kwaliteit van de biotoop te kenmerken, geeft een veel betere indicatie.

Indicatorsoorten zitten veelal aan het einde van de voedselketen, bijvoorbeeld roofvogels. Indien de indicatorsoorten aanwezig zijn, wil dit zeggen dat hun voedsel aanwezig is en er dus sprake is van een bepaalde gevarieerdheid en kwaliteit van het milieu. De term “bio-indicator” wordt meer gebruikt om een verandering in een biotoop door bijvoorbeeld verontreiniging aan te tonen.