Kleine Bandgroefbij

Lasioglossum quadrinotatum
De Kleine Bandgroefbij Lasioglossum quadrinotatum is een zwarte groefbij met een lengte van 7 à 8 mm.
Bij het vrouwtje is de kop veel breder dan lang. Tergieten 2 en 3 zijn voorzien van witte haarbandjes. De tergieten hebben een zwarte achterrand. Deze soort lijkt sterk op de Breedbuikgroefbij Lasioglossum lativentre.

Deze zeer zeldzame bij vliegt van begin maart tot begin oktober (de mannetjes vliegen vanaf juli) in bermen van zandpaden en taluds en in kruidenrijke overgangszones van heischrale naar voedselrijkere situaties.

De bij maakt een grondnest. Het is een polylectische soort, maar deze bij wordt vaak op composieten zoals Gewoon Duizendblad Achillea millefolium en Boerenwormkruid Tanacetum vulgare gezien.

Het is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Grote Spitstandbloedbij Sphecodes puncticeps (koekoeksbij).