Koraaljuffer

Ceriagrion tenellum
De Koraaljuffer Ceriagrion tenellum is een zeer zeldzame libel die voorkomt aan ondiep stilstaand water in heide- en veengebieden.

Voor de ontwikkeling van de larven (en hun overleving in de winter) is een lichte stroming van het water, vaak kwel, een fijnkorrelige bodem en een tapijt met Veenmos-soorten Sphagnum species (mogelijkheid tot ingraven) noodzakelijk. Het ingraven moet kunnen gebeuren opdat de larven strenge winters kunnen overleven.

Deze soort verwijdert zich zelden van de plaats van geboorte. De Koraaljuffer vliegt van juni tot augustus.

Beschutting tegen de koude kan worden geboden door bomen en struiken in de omgeving. Het ondiepe karakter van de plassen en het mosdek zorgen voor een snelle opwarming in het voorjaar. De gewenste biotoop komt maar op een beperkt aantal plaatsen voor, zodat directe invloeden als dempen, afgraven en verzuring de grootste bedreigingen vormen. Het uitdrogen van de plassen betekent meteen het einde van de populatie.

Een volledige bescherming van de huidige vindplaatsen, waarbij gezorgd moet worden voor een voldoende hoog waterpeil en een stopzetting van alle drainageactiviteiten in heide- en veengebieden is noodzakelijk.