Kustbehangersbij

Megachile maritima
De Kustbehangersbij Megachile maritima is een behangersbij met een lengte van 13 tot 17 mm.

Het vrouwtje is een grote bruinige of zwartige bij. De buikschuier is licht gekleurd. De borststukrug is meestal donker behaard. Het vrouwtje heeft duidelijke, ononderbroken banden op de tergieten.

De laatste 3 tergieten van het mannetje zijn bruin behaard. Het mannetje heeft zwarte tarsen en een verbreding op de poten.

Deze bij vliegt van half mei tot eind augustus op warme en zandige plekken, zoals duinstruwelen, warme droge heide, kalkgraslanden en ruderale terreinen. Deze zeer zeldzame soort komt in Vlaanderen waarschijnlijk alleen in het kustgebied voor.

Deze bij nestelt solitair, soms in kleine aggregaties, in de grond, meestal tussen graswortels.

Het is een polylectische soort die onder meer op composieten, klokjes en vlinderbloemigen kan worden gezien.

Waarschijnlijk zijn de Grote Kegelbij Coelioxys conoidea, de Slanke Kegelbij Coelioxys elongata en de Duinkegelbij Coelioxys mandibularis broedparasieten (koekoeksbijen) bij deze soort.