Kustvlekoog

Eristalinus aeneus
De Kustvlekoog Eristalinus aeneus is een zweefvlieg met een lengte van 10 tot 12 mm. Deze soort vliegt van eind maart tot half oktober.  

Deze soort is een grote, slanke zweefvlieg met alleen op het bovenste deel van de ogen een spaarzame beharing. De achterpoten zijn vrijwel niet gekromd. Het achterlijf is glimmend. De ogen van het mannetje raken elkaar.

Deze zeldzame zweefvlieg komt voor op kwelders, schorren, duinen en andere plaatsen die onder een zilte invloed staan, zoals in de polders in Zeeland. Ook in het binnenland kan deze soort worden gezien, zelfs ver van de kust.

De overwintering gebeurt als volwassen dier. Op kunstmatig verwarmde plaatsen zoals schuren kan men deze zweefvlieg ook buiten de normale vliegperiode aantreffen.

De larven voeden zich met micro-organismen (bacteriën) die zich in stilstaand of zwakstromend water bevinden tussen rottend materiaal zoals bijvoorbeeld zeewier.