Kwartel

Coturnix coturnix
De Kwartel Coturnix coturnix is een vogeltje met een lengte van 18 cm.

Hij ziet eruit als een kleine Patrijs Perdix perdix. De haan heeft een zwart-witte keel (donkere keelband). De hen is valer bruin gekleurd. De onderdelen zijn zandkleurig. De rug is gestreept.

Hij heeft een verborgen levenswijze en wordt meer gehoord dan gezien. Hij leeft in graanakkers, hooilanden en ruigten.
De roep van de haan klinkt als “kwik-kwik-ik”.

De vogel maakt een grondnest. In mei-juni legt het vrouwtje 9 tot 13 eieren. Mannetjes paren meestal met 2 verschillende vrouwtjes.

Het vrouwtje broedt en verzorgt de jongen alleen.

De Kwartel is een trekvogel, die overwintert rond het Middellandse Zeegebied en Afrika.  Hij komt van april tot september bij ons voor.

Deze vogel gaat achteruit door bejaging tijdens de trek.

Men kan verwachten dat de Kwartel met dezelfde problemen wordt geconfronteerd als de Patrijs, maar de populaties schijnen desondanks niet echt te zijn gedecimeerd. Overschakeling van graanteelten naar maïsteelt, perceelsvergroting en de daarmee gepaarde inkrimping van ruigten en overhoeken, intensief mestgebruik en herbicidengebruik zijn alle milieuverstoringen met een ongunstige invloed op de Kwartel.