Laagveen

Laagveen is een moerasgebied, een veen dat in een bekken gelegen is en waar het omringende oppervlaktewater naar toestroomt. Ook mineraalrijk grondwater kan er naartoe vloeien.

De pH-waarde (zuurtegraad) van laagveen schommelt doorgaans van 6 tot 9.

In een laagveen komen veel vegetatietypen voor, zoals graslanden, bossen, rietlanden en struwelen. Men vindt er verschillende bijzondere planten.

Door de variatie in de vegetatie komen er ook verschillende vogelsoorten voor.

Laagveengebieden hebben een matig voedselrijke tot voedselrijke waterkwaliteit. In geval van extreme voedselrijkdom spreekt men van hypertrofie.  

De laagveengebieden worden vooral bedreigd door een veranderende waterhuishouding (verdroging) en het verslechteren van de waterkwaliteit bijvoorbeeld door eutrofiëring. Veel laagvenen ondervinden een sterke recreatiedruk onder meer door zwemmers, surfers en zeilers.

Een meer natuurlijke bedreiging is de verlanding van de gebieden.