Landbouw

In Vlaanderen worden er aanzienlijke oppervlakten gebruikt voor landbouwdoeleinden. De oppervlakte natuur in de vorm van echte natuurgebieden bedraagt heel wat minder. Militaire domeinen kan men hierbij rekenen, want deze bezitten immers grote natuurwaarden.

De verdeling van de schaarse open ruimte in Vlaanderen leidt niet zelden tot conflicten tussen natuur en landbouw.
Te veel landbouwgrond moet wijken voor grote infrastructuurwerken, industrie, woonuitbreiding en hobbylandbouw (bijvoorbeeld paardenhouderij).

Heel wat dieren en planten doen het niet zo goed. Daarom zijn natuurgebieden noodzakelijk. Maar deze natuurgebieden alleen zijn onvoldoende om de biodiversiteit te behouden.

De natuur moet op alle mogelijke manieren en plaatsen worden beschermd: in stadsbossen, parken, recreatieve voorzieningen, stedelijke natuurreservaten, volkstuinen en ook in de landbouwuitbatingen die zo mogelijk kleinschaliger moeten worden opgevat. De kleinschaligheid van een landbouwbedrijf betekent niet noodzakelijk verlieslatend.

Overproductie (melkbergen, graanoverschotten) zorgen immers alleen maar voor een daling van de prijzen.

Intensieve landbouw zorgt voor een enorme negatieve milieu-impact op de natuur.

Anderzijds zorgt een agrarisch natuurbeheer voor een enorme positieve impact. Denken we maar aan vogels (akkervogels, Boerenzwaluw, Steenuil) en zoogdieren (Hamster). Veel natuur is er bij de gratie van de landbouw.

We stellen echter vast dat de meeste ruimte aan landbouwgrond momenteel gaat naar de productie van veevoer (maïs, weiland) in plaats van naar de primaire voedselproductie (aardappelen, graan, groenten, fruit). Er wordt ook meer en meer ruimte ingenomen door de para-agrarische bedrijven (gazonteelt, boomkwekerijen, biobrandstoffen).

Beheersovereenkomsten tussen natuurbeheerders of de overheid met landbouwers hebben reeds zeer mooie resultaten opgeleverd.

Als alle landbouwers op een beperkt deel van hun bedrijf aan natuurbeheer zouden doen, dan zouden zij samen het grootste natuurgebied beheren.