Lange Ereprijs

Veronica longifolia
De Lange Ereprijs Veronica longifolia is een zeldzame plant die we kunnen aantreffen in natte, voedselrijke ruigten langs rivieren en beken en ook wel langs vochtige spoorwegbermen.

Vaak zijn de elders aangetroffen exemplaren van deze plant verwilderd uit tuinen.

Deze soort houdt van een humus- en voedselrijke, matig vochtige tot vrij natte zandgrond. Deze soort, die 60 tot 120 cm hoog wordt, bloeit in juli en augustus met blauwe bloemen die in aarvormige trossen staan. De bladeren zijn langwerpig. De plant heeft een taaie stengel en is daardoor bestand tegen betreding.

De plant is gevoelig voor verdroging, aantasting van de leefgebieden, vervuiling en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Een onaangepast slootbeheer waarbij de oevervegetatie te vaak en te vroeg wordt uitgemaaid is nefast voor deze plant.