Liggende Asperge

Asparagus officinalis
De Liggende Asperge Asparagus officinalis is te vinden in struwelen op een matig vochtige tot droge, relatief voedselrijke bodem.

Deze plant groeit ook vaak in vooral moestuinen, van waaruit ze vaak verwildert op losse zandgrond.

Deze vaste plant, die behoort tot de aspergefamilie, valt op door het fijn, helder groen in perken met struiken. Tussen de struiken staan ze beschermd tegen spuiten en schoffelen.

De bloemen, die bloeien van mei tot juli, worden bezocht door verschillende bijen ( zoals Steenhommel, Zesvlekkige Groefbij en Honingbij).

De vruchten zijn giftig.

Op deze vruchten kan men van april tot oktober wel de Rode Aspergekever Crioceris duodecimpunctata vinden. Dit is een vrij algemene kever die behoort tot de bladhaantjes.

De vruchten worden ook graag gegeten door de Blauwe Aspergekever Crioceris asparagi. Ook deze kever komt van april tot oktober voor. De larven vreten vooral aan de bladeren en de stengels van de Liggende Asperge.