Lindaan

Het organochloor-bestrijdingsmiddel lindaan (gamma-hexachloorcyclohexaan) is een insecticide dat toepassingen vindt in de landbouw, in de diergeneeskunde voor parasitaire aandoeningen en als bestanddeel van houtconserveringsmiddelen. Het is een zeer giftig product voor mens en dier. De stof penetreert de huid en veroorzaakt orgaanschade (lever en nieren). Het wordt verdacht van kankerverwekkende eigenschappen. Het verstoort de werking van het zenuwstelsel en van de immuniteit. Het hoopt zich op in vetweefsels. De stof heeft bovendien een hormoonontregelende werking.

De stof kan schadelijk zijn via de borstvoeding. Lindaan is zeer giftig voor in het water levende organismen.

Lindaan zal in het ontvangende oppervlaktewater snel biologisch afgebroken worden door micro-organismen, die daarvoor de aanwezige zuurstof in het oppervlaktewater gebruiken. Hierdoor daalt de zuurstofconcentratie van de waterloop. De zuurstofdaling kan vanaf een bepaalde concentratie leiden tot sterfte van vissen of andere waterorganismen.

Daarnaast vervluchtigt de stof matig via het wateroppervlak. Deze stof komt dan in de atmosfeer terecht en zal daar traag afbreken onder invloed van vrije radicalen. De mogelijkheid tot bio-accumulatie varieert van weinig tot sterk, in functie van het soort organisme (voornamelijk het soort vis). De kans op doorvergiftiging naar hogere organismen zoals de mens is dus sterk afhankelijk van de soort organismen die op de plaats van de lozing aanwezig zijn. Daarnaast adsorbeert deze stof aan de aanwezige zwevende stoffen en sedimenten.