Maaien

Maaien is een beheersmethode waarbij de vegetatie wordt afgesneden en afgevoerd.

Bij het afvoeren van het maaisel treedt een verschraling op van het terrein. Het maaien van graslanden en vegetaties heeft een andere uitwerking dan andere beheersmaatregelen zoals begrazing.

Blijft het maaien geheel achterwege, dan zal de soortensamenstelling sterk veranderen. Het tijdstip van maaien is erg belangrijk in verband met onder andere broedvogels en zaadzetting van de planten. Rijke graslanden worden normaal gezien eind juni- begin juli gemaaid. Soms worden deze graslanden tweemaal per jaar gemaaid. Arme, natte graslanden, zoals de soortenrijke blauwgraslanden worden tussen begin juli en half augustus gemaaid.

Droge, schrale graslanden worden pas in het najaar gemaaid.