Maanwaterjuffer

Coenagrion lunulatum
De Maanwaterjuffer Coenagrion lunulatum is een vrij donkere waterjuffer. De ogen zijn groenig. De soort vliegt vroeg in het jaar. 

Deze libel komt voor in oligotrofe tot mesotrofe vennen, heideplassen en hoogveengebieden, soms bij recent gegraven (heldere) wateren. De soort heeft een voorkeur voor voedselarme vennen of oligotrofe wateren, die niet uitdrogen. De bodem mag venig, lemig of zandig zijn. De wateren worden gekenmerkt door grote temperatuursschommelingen en kunnen in het voorjaar wegens hun ondiep karakter snel opwarmen. Naast een goed ontwikkelde oevervegetatie met Snavelzegge Carex rostrata, Gewone Waterbies Eleocharis palustris en Lidrus Equisetum palustre, is er ook open water nodig dat niet volledig door Veenmos Sphagnum species dichtgegroeid is.

De verlanding van vennen zodat er geen open water meer aanwezig is, vormt een bedreiging.   

De libel is afhankelijk van specifieke temperatuurvereisten en de lage aantallen individuen op de bekende vindplaatsen, als gevolg van de concurrentie met andere libellenlarven, maken het niet gemakkelijk om maatregelen te nemen ter bescherming van deze soort. Aan heideplassen kunnen vlakke oeverzones met een niet te dichte oevervegetatie gecreëerd worden. Tevens kan voor de aanwezigheid van voldoende open water gezorgd worden.

De Maanwaterjuffer is in Vlaanderen een zeldzame soort.