Milieuverstoringen

Milieuverstoringen zijn negatieve invloeden op het leefmilieu. Deze verstoringen hebben een ongunstige impact op de natuur:

We onderscheiden volgende milieuverstoringen:

- Milieugevaarlijke stoffen
- Verzuring
- Vermesting
- Verdroging
- Versnippering
- Aantasting van de leefgebieden
- Verdichting, erosie en aantasting van de bodem
- Geluidshinder en recreatiedruk
- Lichthinder
- Exoten
- Jacht en stroperij
- Genetische modificatie
- Fotochemische luchtverontreiniging
- Aantasting van de ozonlaag
- Broeikaseffect en klimaatverandering