Minerale olie

Minerale olie bestaat uit een heterogeen mengsel van verschillende koolwaterstoffen: zoals bijvoorbeeld de monoaromatische koolwaterstoffen (MAK’s: bijvoorbeeld benzeen, tolueen, xyleen) en de polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s: bijvoorbeeld naftaleen, anthraceen, benzo(a)pyreen). Deze hebben elk verschillende (al dan niet toxische) eigenschappen en effecten op de mens en het milieu.

Sommige individuele verbindingen binnen deze groepsparameter zijn (potentieel) kankerverwekkend of (potentieel) hormoonontregelend voor de mens.

Minerale olie kan een drijflaag op het oppervlaktewater vormen. Dit kan tot problemen, en zelfs tot sterfte van aquatische organismen en vogels leiden.

Sommige minerale oliën zijn weinig biodegradeerbaar, zodat ze zich ver kunnen verspreiden, andere vervluchtigen en nog andere bezinken.