Moerassen

Moerassen vormen de geleidelijke overgang van open water naar land, zowel in kreken, vijvers, plassen, waterlopen, kanalen en kunstmatige watermassa’s. Eigen aan moerassen is de opeenvolging van levensgemeenschappen bij de ontwikkeling van open water naar land (verlanding). Ook waar de bodem langdurig verzadigd blijft met water kunnen moerasgemeenschappen ontstaan.

Moerassen zijn doorgaans van groot belang voor de waterhuishouding van een gebied.

Het zijn zeer belangrijke ecosystemen omwille van het feit dat er zeer specifieke vegetaties voorkomen met vaak een hoge zeldzaamheidsgraad.

Vaak komen rietkragen als brede gordels langs de oevers voor.

In moerassige gebieden komen zwammen voor die gebonden zijn aan natte omstandigheden zoals bijvoorbeeld de Moeraszwavelkop Psylocybe elongatum, de Moerasbundelzwam Pholiota myosotis, de Veenmosgrauwkop Tephrocybe palustre en de Moerasmollisia Mollisia palustris.

De spin Walckenaeria atriceps is een zeer zeldzame soort van natte biotopen, broekbossen en open veengebieden.