Moerasstruisgras

Agrostis canina

Het Moerasstruisgras Agrostis canina groeit in vochtige en drassige gras- en hooilanden, bij vennen in veenmoerassen en in duinvalleien.

De bodem is nat, niet te voedselrijk en soms wat zuur.

Deze grassoort bloeit van juni tot augustus met paarsachtige of groene grasbloemen. De bladeren zijn lijnvormig.

Deze plant speelt een rol bij het verlandingsproces. Het is een indicatorsoort voor een wisselend waterpeil in natte duinen of blauwgraslanden. De plant haalt voordeel uit de verzuring, vooral bij heidevennen. Ze kan een dichte begroeiing vormen.