Moswolfspin

Arctosa leopardus

De Moswolfspin  Arctosa leopardus, ook Moeraswolfspin genoemd, leeft tussen mos en dergelijke in natte voedselarme graslanden doorspekt met graspollen en moerassen. Vooral natte heideterreinen genieten zijn voorkeur. Hij blijkt vooral in pioniersituaties in deze gebieden, dus plaatsen met veel kale, natte plekken, voor te komen.

De soort kan algemeen zijn in mosrijke venen. Bij een studie, uitgevoerd in 2002 in natte heide, bleek deze spin een voorkeur te hebben voor plagplaatsen. In dichte vegetaties ontbreekt de spin. In de duinen is de soort exclusief gebonden aan natte, open duinpannen.  

Men kan de spin vinden in een geweven buis in mos of lopend over de bodem. De volwassen spinnen zijn actief in de periode april tot september.