Ombrotroof


Een ombrotroof milieu is een milieu waarin de vegetatie alleen gevoed wordt door neerslagwater.

Het tegenovergestelde van ombrotroof is minerotroof.

Hoogveen is een voorbeeld van een milieu dat uitsluitend door het regenwater gevoed wordt.

Door de onafhankelijkheid van grondwater wordt het dan ook boven de oorspronkelijke grondwaterstand gevormd. Het milieu is extreem voedselarm en komt tot stand indien boven een ondoorlatende humusrijke ondergrond geen voedselrijk water meer kan binnendringen.

Door de extreme milieucondities (onder meer zeer lage beschikbaarheid aan mineralen en voedingsstoffen) is hoogveen meestal zeer soortenarm. Naast verschillende soorten veenmossen, vindt men in hoogveenkernen vooral plantensoorten met wintergroene harde bladeren die door weinig plantenetende insecten of zoogdieren worden gegeten. Dat hoogveengebieden soortenarm zijn wil niet zeggen dat er geen bijzondere plantensoorten groeien. Deze plantensoorten zijn precies zeer bijzonder, omdat ze in andere milieus niet (meer) voorkomen.