Ondergrondse Woelmuis

Microtus subterraneus

De Ondergrondse Woelmuis Microtus subterraneus kende door het verdwijnen van de leefgebieden, zoals geleidelijke overgangen van kruidenvegetaties en bossen, met struikgewas begroeide beekoevers, houtwallen, vochtige terreinen met veel kruidengroei  en ruige overhoekjes, vermoedelijk een sterke terugval.

De muis heeft een lengte van 8 tot 10,5 cm en heeft een staartlengte van 2,5 tot 4 cm.

Deze muis eet zaden, vruchten, wortels, wortelstokken, knollen, bollen en zwammen.

De soort kent een lage voortplantingssnelheid: er worden hoogstens drie jongen per worp geboren. Er zijn wel tot 5 worpen per jaar.  

Deze muis geldt als (vrij) kritisch ten aanzien van de eisen die de soort aan zijn omgeving stelt en is daarmee gevoelig voor landschappelijke veranderingen, met name voor het verdwijnen van kleinschalige landschappen en kleinschalige landschapselementen.

Bedreigingen voor deze woelmuis bestaan uit het verdwijnen van geschikte biotopen door de intensivering van het grondgebruik en ruimtebeslag door bedrijventerreinen en bebouwing, wat leidt tot het verdwijnen van kleinschalige agrarische cultuurlandschappen en de versnippering van leefgebieden.