Oprolmier

Myrmecina graminicola

De Oprolmier Myrmecina graminicola is een mier die voorkomt in thermofiele terreinen. Deze soort vormt kleine, monogyne kolonies die maximaal tot ongeveer 50 werksters tellen. De kleine nesten worden diep onder de grond gebouwd. De werksters komen meestal alleen na zeer hevige regenbuien naar de oppervlakte. Bovendien gaan ze zich bij onraad oprollen en aan deze merkwaardige eigenschap heeft de soort haar Nederlandse naam te danken.

De typische biotoop van deze soort wordt gekenmerkt door allerlei vochtige tot natte plaatsen met een goed ontwikkelde humuslaag. De soort blijkt ook een voorkeur te hebben voor grotten en vochtige, steenachtige bodems. In Vlaanderen komt deze soort wellicht alleen voor in natte schrale graslanden met lichte kalkkwel en ook in urbane milieus zoals langs kerken of muurtjes. Misschien speelt het kalkgehalte van de bodem en/of het grondwater voor deze soort een zeer belangrijke rol.

De bruidsvluchten situeren zich eind augustus en september.