Schoffelbloedbij

Sphecodes pellucidus
De Schoffelbloedbij Sphecodes pellucidus  is een vrij algemene koekoeksbij die vooral bij de Witbaardzandbij Andrena barbilabris parasiteert buiten de stad, want in de stad zal de optredende koekoeksbij vooral de Bleekvlekwespbij Nomada alboguttata zijn. De Schoffelbloedbij parasiteert ook bij de Zilveren Zandbij Andrena argentata.  

Het vrouwtje heeft vrij lange witte haren op de kop en het borststuk. De eerste 3 tergieten en de zijden van de vierde rugplaat zijn bij het vrouwtje rood gekleurd. 

Deze bij meet 7 tot 10 mm.

Deze bij heeft een voorkeur voor open zandvlakten of schraal begroeide hellingen in heidegebieden en duinen. Men vindt de soort ook op zandopspuitingen of stranden van recreatieplassen. De bij komt ook voor in stedelijke gebieden, net als de hoofdgastheerbij, en vliegt vaak op composieten.

De volwassen vrouwtjes overwinteren. De bij vliegt van eind maart tot eind september. De mannetjes vliegen vanaf begin juni tot half oktober.