Schorzijdebij

Colletes halophilus
De Schorzijdebij Colletes halophilus is een zeldzame bij met een lengte van 11 tot 14 mm.

Het achterlijf van deze soort is voorzien van duidelijke haarbandjes en het eerste achterlijfssegment heeft meestal een bruinige achterrand.

Deze bij vliegt van begin augustus tot half oktober in schor- en kweldergebieden waarin zich ruime groeiplaatsen van Zulte Aster tripolium bevinden.

De bodem moet voldoende zandig zijn om het nest te kunnen graven. Het nest bevindt zich meestal in duinen, dijken, greppels, zandhopen of opgespoten terreinen. In zeldzame gevallen wordt het nest tussen straatstenen gegraven, zoals bijvoorbeeld in hellende taluds. Deze soort nestelt groepsgewijs, vaak in zeer grote groepen.  

De mannetjes verschijnen enkele dagen eerder dan de eerste vrouwtjes.

De mannetjes gaan de verzamelde nectar in hun maag indikken; het overbodige vocht wordt verdampt door herhaaldelijk “belletjes” van nectar op de tong te blazen en weer op te zuigen.

Aan het begin van het vliegseizoen (eind augustus – begin september) clusteren de mannetjes met tientallen ’s avonds samen aan plantenstengels rondom de nestlocaties om te slapen.

Deze bij is gespecialiseerd op composieten en kiest vooral voor Zulte voor het stuifmeel. Als Zulte nog niet bloeit, kiest de bij voor Grote Zandkool Diplotaxis tenuifolia. De bij vliegt soms over grote afstanden om voedsel te halen. Andere planten worden wellicht vooral voor de nectar bezocht. De mannetjes worden soms slapend in groepjes in grashalmen aangetroffen.    

De halfvolgroeide larven overwinteren in een rustfase. Na de winter eten ze verder om tegen begin augustus te verpoppen.

De Schorzijdebij is de enige gastheerbij voor de Schorviltbij Epeolus tarsalis (koekoeksbij). Meer en meer wordt ook een andere koekoeksbij - met name de Gewone Viltbij Epeolus variegatus -  waargenomen op de gekende vliegplaatsen van de Schorzijdebij. Dat maakt de zeer zeldzame Schorviltbij uiteraard extra kwetsbaar.  

Ook de blaaskopvlieg Zodion kroeberi treedt bij deze bij als parasiet op.