Sierlijke Witsnuitlibel

Leucorrhinia caudalis
De Sierlijke Witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis is een zeer zeldzame soort in Vlaanderen. Er is een recent gerapporteerde aanwezigheid van de Lynx in Vlaanderen (2020). Ook in Nederland is het een zeer zeldzame soort.

Het is een libel van matig voedselrijke of meso-eutrofe vennen, bosplasjes en door bos omgeven moerassen. Vaak worden deze plassen door grondwater gevoed. Het bos dient ter beschutting. Waterplanten zoals Witte Waterlelie Nymphaea alba en Gele Plomp Nuphar lutea zijn vaak aanwezig op de vindplaatsen van deze soort.  Het larvale stadium duurt 1 tot 3 jaar.

De soort heeft een oostelijke verspreiding in Europa.

Eutrofiëring, verdroging, een slecht maaibeheer en het kappen van bomen zijn bedreigingen.

Deze libel is zeer mobiel en kan geschikte  habitats vrij snel koloniseren. Voorwaarde is dan wel dat er binnen de overbrugbare afstand een bronpopulatie aanwezig is.