Silicium


Elementair silicium heeft bij mensen weinig effect op ademhalingswegen en lijkt geen belangrijke orgaanziektes of giftige effecten te veroorzaken, wanneer de blootstelling onder een acceptabel niveau wordt gehouden.

Gekristalliseerd silicium (siliciumdioxide) veroorzaakt irritatie aan de huid, de ogen en de ademhalingswegen. Blootstelling aan gekristalliseerd silicium op de werkvloer, met name kwarts en cristobaliet, is kankerverwekkend voor de mens (longkanker) en kan auto-immuunziektes veroorzaken.

en aantal silicaten (zoals bijvoorbeeld asbest) hebben bovendien een vezelachtige structuur en zijn kankerverwekkend.

Fijn stof van siliciumverbindingen kan bij inademing silicose (longziekte) met effecten zoals kortademigheid, hijgen en hoesten veroorzaken. Silicium-halogeenverbindingen hebben een bijtende werking. Een aantal organische siliciumverbindingen zijn zeer giftig. Siliciumtetrachloride irriteert ogen, ademhalingsorganen en de huid.

In drinkwater is silicium normaal vooral onder de vorm van kiezelzuur te vinden dat echter als niet schadelijk voor de mens beschouwd wordt.

Silicium komt in de natuur nooit in zijn elementaire (ongebonden) vorm voor. In opgeloste vorm is silicium in water niet als ion, maar in de vorm van orthokiezelzuur  aanwezig als reactieproduct door het oplossen van silicaten of siliciumdioxide  in water of door hydrolyse van siliciummineralen.

Siliciumdioxide is voor een aantal organismen essentieel. Te hoge concentraties zouden eventueel de algengroei kunnen beperken. Andere siliciumverbindingen kunnen als adsorbens voor andere (eventueel giftige) stoffen dienen in oppervlaktewater.

Sommige siliciumverbindingen (bijvoorbeeld zeoliet als fosfaatvervanger in wasmiddel) kunnen schadelijk zijn voor waterorganismen.