Slangenkruidbij

Hoplitis adunca
De Slangenkruidbij Hoplitis adunca is een zeldzame solitaire bij die voorkomt bij kalkgraslanden met mergelontsluitingen, langs spoorwegen en op spoorwegemplacementen, groeven en tuinen. Deze bij vliegt van half mei tot en met augustus.

Het vrouwtje heeft een korte, licht grijsbruine beharing op het borststuk. Het achterlijf is glanzend en heeft smalle, witte haarbandjes. De buikschuier is wit.
Het mannetje heeft opvallend groene ogen en een fel vosbruin behaard borststuk.

Het is een oligolectische soort die enkel stuifmeel haalt bij Slangenkruid-soorten Echium species. Voor deze bij zijn er grote populaties Slangenkruid Echium vulgare nodig. Ook de tuinplant Weegbreeslangenkruid Echium plantagineum wordt bezocht door deze bij. De bij kan ook worden gezien op Gewone Ossentong Anchusa officinalis.

Deze bij nestelt in bestaande holtes in stengels, hout, leem, mergel of tussen stenen. In verticale wanden wordt vaak groepsgewijs genesteld. De afsluitprop is doorgaans oranje-roze gekleurd.

De bij overwintert als rustlarve. Een deel overwintert soms 2 keer. Mogelijks is dit omdat Slangenkruid een 2-jarige plant is.  

Het is één van de gastheerbijen voor de Geelgerande Tubebij Stelis punctulatissima (koekoeksbij).  

Een bekende parasiet is ook de Gewone Goudwesp Chrysis ignita